Även om ingen ekonomi kan bli hundraprocentigt cirkulär är fördelarna med en omställning från linjära till cirkulära produktionsmodeller uppenbara från både ekonomiska, miljömässiga och sociala utgångspunkter.

De minskningar av koldioxidutsläpp som uppnåtts inom verksamheter där resurseffektivitet och cirkularitet getts prioritet under senare tid är imponerande. Potentialerna är mycket stora. Andra fördelar är lägre kostnader, ökad försörjningstrygghet och positiva effekter ur jobbsynpunkt. Det är därför något av ett mysterium att frågor om effektiv resursanvändning i allmänhet, och cirkularitet i synnerhet, har fått så begränsad uppmärksamhet i våra samhällen och inom politiken fram tills helt nyligen, säger Anders Wijkman som är ordförande i Circular Sweden och författare till rapporten.

Det talas mycket om den cirkulära ekonomin men i rapporten betonas det att handlingen har dröjt. För att fullfölja utvecklingen mot en mer resurseffektiv ekonomi kommer det, enligt rapporten, att krävas politiska initiativ och beslut både på internationell nivå inom organisationer som FN och WTO och på EU-nivå samt av nationella regeringar. Många frågor behöver också lösas på stadsnivå.


Den linjära produktionsmodellen dominerar idag p g a uppenbara marknadsmisslyckanden. Huvudproblemet är att negativa sociala och ekologiska effekter i relation både till utvinning, produktion och användning av olika naturresurser inte får genomslag i marknadspriserna. Det föreligger sålunda ett stort behov av mellanstatliga diskussioner och beslut om olika typer av styrmedel. Det är helt enkelt för billigt att utnyttja naturen, avslutar Anders Wijkman. Om rapporten
Rapporten är en sammanfattning på svenska av rapporten Reflections on Governance for a Circular Economy, skriven av Anders Wijkman 2021.