Fortfarande är Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag ska kunna cirkulera i samhället - från råvara till produkt till råvara av god kvalité. Circular Sweden driver därför utveckling och politik framåt inom 4 områden:

  • Design för cirkulär ekonomi
  • Hållbar konsumtion
  • Ökad tillgång och användning av återvunnet material
  • Cirkulära värdekedjor


Våra mål: 2030 är Sverige ledande inom cirkulära materialflöden och driver utvecklingen internationellt. 2040 har vi ett samhälle utan stort behov av ändliga råvaror.

2030 förväntar vi oss att Sverige är ett internationellt föredöme inom cirkulära materialflöden och aktivt driver på en global cirkulär utveckling. Värdeläckaget i Sveriges materialflöden har halverats. Ett mått för cirkularitet har utvecklats och tillämpas inom privat och offentlig verksamhet. Det har skapats en samsyn och standardisering av cirkulära begrepp som möjliggör en effektivare omställning. Sverige har fått en tydlig lagstiftning som möjliggör för företag att äga sitt avfall, ta ansvar för sin värdekedja och med bättre lönsamhet cirkulerar mer av sitt material. Återvunna råvaror, inklusive återvunna råvaror av biomaterial, är konkurrenskraftiga med jungfruliga och har en hög efterfrågan. Konsumenter och upphandlare ställer krav på återvunna råvaror i produkter och materialflöden.

Inom Circular Sweden ser vi att det behövs ett samlat tryck från näringslivet kring cirkulär ekonomi. Genom att vara med i Circular Sweden kan företagen tillsammans driva utvecklingen snabbare framåt.

Circular Sweden bjuder in näringsliv, politik och forskning till diskussioner om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden. Vi skapar också synergier, sprider goda exempel och hittar cirkulära företagsgemensamma vägar framåt. Vi som är medlemmar har möjlighet att påverka omfattande materialflöden eller bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Vi har åtagit oss att ha en tydligt ökande cirkulär utvecklingstrend, exempelvis vad gäller inköp av återvunnet material och produkter som är designade för återanvändning och återvinning. Vi rapporterar årligen till Circular Sweden utifrån våra mål för cirkularitet.

Circular Sweden samlar företag med ansvar för omfattande materialflöden som har höga ambitioner kring cirkularitet. Företagsforumet syftar till att driva politik och utveckling framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden. Utgångspunkten är att ett långt mera resurseffektivt samhälle är en viktig del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att slå vakt om välfärden, stabilisera klimatet och stoppa utarmningen av viktiga ekosystem.

Circular Sweden driver utveckling och politik framåt inom 4 områden: design för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material samt cirkulära värdekedjor. Circular Sweden bjuder in näringsliv, politik och forskning till diskussioner om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden med syftet att kunna skapa synergier, sprida goda exempel och utveckla nya affärsmodeller.

– Inom Circular Sweden ser vi att det behövs ett samlat tryck från näringslivet kring cirkulär ekonomi. Genom att vara med i Circular Sweden kan företagen tillsammans driva utvecklingen snabbare framåt. Vi kan visa att företagen tar stort ansvar för att optimera sina materialflöden och att det ger effekter, både i form av minskad klimatpåverkan, ekonomiska besparingar och ökad resurseffektivitet, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.