Denna rapport visar hur vi inom Circular Sweden arbetar tillsammans för ökad cirkularitet och vilka mål vi har satt upp i våra respektive verksamheter. I samtal med våra hållbarhetsansvariga lyfter vi fram exempel på hur arbetet har utvecklats över tid, vilka utmaningar vi stöter på och vilka förutsättningar våra företag är beroende av för att fortsätta utveckla mer cirkulära produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.

Företagen i Circular Sweden tar den cirkulära omställningen på stort allvar och vill vara föregångare inom resurseffektivitet och klimathänsyn. Men för att få lönsamhet i cirkulära affärsmodeller krävs också stöd från politiska beslutsfattare. Detta är våra sex viktigaste förslag till politiken:

1. Krav på design för lång livslängd och återvinning

2. Reducerad moms & skatt på återbruk och reparationer

3. Krav på andel återvunnet material i nya produkter

4. Förstärkta system för informationsutbyte i värdekedjan

5. Införande av frival så att företag kan förädla sitt avfall

6. Stärkt kontroll av efterlevnad av produkt- och avfallslagstiftning

Vi vill att dessa frågor drivs såväl i Sverige som på EU-nivå. Om förslagen blir verklighet kommer utvecklingen mot en mer hållbar och cirkulär framtid att gå både lättare och snabbare. Genom att frikoppla ekonomisk lönsamhet från resursuttag och miljöpåverkan kan vi skapa vinster både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det handlar inte om stora uppoffringar utan snarare om att hitta nya, smartare och eff ektivare sätt att använda våra resurser till största möjliga glädje och nytta för samhället.