I rapporten ”Policyåtgärder för ökad cirkularitet av produkter och material” lyfter medlemsföretagen i Circular Sweden fram ett antal prioriterade styrmedel som krävs för en övergång från linjära till cirkulära flöden av produkter och material. En sådan utveckling skulle spara pengar, minska utsläppen till luft och vatten samt kraftigt reducera klimatpåverkan från materialanvändningen.

Sverige behöver lägga i en högre växel i arbetet för en cirkulär ekonomi, nationellt såväl som på EU-nivå. Så fort valet är över måste cirkularitet finnas i topp på regeringens prioriteringslista för klimat- och miljöpolitiken. Sverige har ambitiösa företag som vill gå före på det här området och politiken måste hänga med och underlätta utvecklingen, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.

Materialanvändningen i världen har tredubblats sedan 1970 och förväntas dubbleras igen till år 2050 om inte kursen läggs om. Utvinningen och bearbetningen av material – såsom stål, cement, aluminium, plast, ammoniak m m – svarar för hälften av alla CO2-utsläpp i världen. Därav betonar Circular Sweden vikten av att radikalt effektivisera materialanvändningen.

- Statistiken talar sitt tydliga språk. De konsumtionsbaserade utsläppen är höga i Sverige och leder till att svensken i genomsnitt har ett fotavtryck av CO2 på 9 ton per år. En stor del av detta är i form av import av produkter, där utsläppen skett i respektive tillverkningsland, säger Anders Wijkman ordförande Circular Sweden.

Rapporten beskriver både hinder och möjligheter för att minska genereringen av avfall och restprodukter genom att satsa på längre livslängd och cirkulära flöden inom sektorer som plast-, textil-, bygg- och elektronik samt ger förslag på viktiga områden för politiken att fokusera på. I rapporten nämns särskilt:

  • Minimikrav för andelen återvunnet material i nya produkter
  • Åtgärder för att stimulera återbruk och förlängd produktlivslängd
  • Ökade krav på cirkularitet inom offentlig upphandling
  • Beslut om hur cirkulär ekonomi ska definieras
  • Tydlig information till medborgarna om de positiva klimateffekter som övergången till en cirkulär ekonomi ger
  • Hinderröjning i befintlig och kommande lagstiftning.
  • Beslut om cirkulära nationella mål för konsumtionsbaserade utsläpp

Förslagen på policyåtgärder riktar sig till politiska beslutsfattare men bör tas vidare för att implementeras av exempelvis departement, myndigheter och offentliga upphandlare. Förslagen innehåller en mix av åtgärdstyper, inklusive regleringsmässiga, ekonomiska, direkta köp, mål och informativa åtgärder.

- I rapporten framkommer tydligt att ett avgörande hinder för en övergång från linjära till cirkulära produktionsmetoder och materialflöden är den rådande kostnadsstrukturen i ekonomin. Återvunnet material är som regel dyrare än jungfruliga material och det hämmar en cirkulär utveckling. Nyligen tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå ekonomiska styrmedel för cirkularitet och det är helt avgörande för utvecklingen att politiken vågar tackla hindren, inte minst på kostnadssidan”, säger Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden.
  

Ladda ner rapporten

Länk till rapporten:  Policyåtgärder för ökad cirkularitet av produkter och material


Om rapporten
Rapporten är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av företagsforumet Circular Sweden. För att hantera de utmaningar som finns inom plast-, textil-, bygg-, och elektroniksektorn har sju policyåtgärdsförslag lyfts fram som särskilt prio­riterade i rapporten, baserat på intervjuer med medlemsföretagen i Circular Sweden, en workshop och en expertgrupp från IVL Svenska Miljöinstitutet. Policyåtgärdsförslagen riktar sig till politiska beslutsfattare men bör tas vidare för att implementeras av exempelvis departement, myndigheter och offentliga upphandlare. Åtgär­derna innehåller en mix av åtgärdstyper, inklusive regleringsmässiga, ekonomiska, direkta köp, mål och informativa åtgärder.För mer information, kontakta:

Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden
070-460 60 35
ellen.einebrant@recycling.se