En nationell strategi för cirkulär ekonomi är ett viktigt steg framåt för Sverige. Vårt samhälle står inför ett paradigmskifte. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära. Det är en nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna, inte minst på klimatområdet. Cirkulära produktoch materialflöden är ett effektivt sätt att minska de klimatutsläpp som uppstår till följd av dagens produktions- och konsumtionsmönster. Denna utmaning kräver ett stort antal aktiviteter inom alla samhällssektorer och ambitionen måste vara hög. 

Circular Sweden är ett företagsforum som arbetar aktivt för att den cirkulära utvecklingen ska gå snabbare framåt. Medlemmarna har tillsammans tagit fram ett antal förslag på vad den nationella strategin för cirkulär ekonomi bör innehålla.

Förslagen kan sammanfattas i följande punkter:
1. Vision och strategiska mål som tydliggör en hög ambitionsnivå
2. Internationellt samarbete och harmoniserade regelverk
3. Cirkulär design
4. Spårbarhet
5. Incitament för innovation och lönsam cirkulering
6. Cirkulär upphandling
7. Kompetensutveckling inom cirkulär ekonomi

Läs inspelet genom att klicka på länken ovan.