Seminarium om råvaruförsörjning

På måndagen arrangerade Circular Sweden ett seminarium om hur mer cirkulära system kan bidra till minskat beroende av import av olika råvaror som är kritiska för vår livsmedelsförsörjning och industri. Krigets påverkan på våra materialflöden blev tydlig i samtalet. En rad goda exempel togs upp på hur vi kan stimulera cirkulära flöden exempelvis inom byggsektorn och när det gäller plast, samt hur vi kan utvinna exempelvis fosfor och jordartsmetaller ur restprodukter som redan finns här. Flera lyfte fram behovet av stora volymer av renare och bättre sorterade materialflöden. 

En nyckelfråga som många valde att betona under seminariet var vikten av en ökad efterfrågan på sekundära råvaror. Behovet av kvotplikt, dvs krav på återvunnet material i produkter och infrastruktur, lyftes fram som ett marknadsdrivande incitament. Även cirkulär design, och att produkter från början designas för lång livslängd och för att material ska kunna återvinnas betonades.


Cirkulärt mingel
På tisdagen arrangerade Circular Sweden ett cirkulärt mingel med fokus på trevlig samvaro och framåtriktade samtal kring cirkulär ekonomi. Under ett panelsamtal diskuterade vi vilka steg som har tagits under det gångna året mot en cirkulär ekonomi och hur de stora utmaningarna och möjligheterna ser ut framöver, för industrin såväl som för politiken. Totalt deltog 180 personer från företag, branscher, forskning, myndigheter och politik under minglet som var mycket uppskattat.