Rapporteringen utgår från varje medlemsföretags eget arbete med de fyra fokusområden som prioriteras inom forumet. Dessa är cirkulär design, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material, samt cirkulära värdekedjor. Återvinningsindustriernas medlemsföretag redovisas i rapporteringen tillsammans utifrån sina gemensamma mål och åtgärder.

Vi ser att stora delar av omställningen till en cirkulär ekonomi är lönsam för företag. Omställningen stärker varumärken, attraherar anställda och minskar kostnader. Samtidigt finns det områden där vi har svårt att ställa om till cirkulära materialflöden. För att vi ska lyckas med det behövs i ett starkare samarbete mellan företag och ett större fokus på cirkularitet inom politiken. Vi behöver långsiktiga och förutsägbara styrmedel både i Sverige och i EU.

2030 ser vi att Sverige måste vara ett internationellt föredöme inom cirkulära materialflöden och aktivt driva den globala cirkulära utvecklingen framåt. Värdeläckaget i Sveriges materialflöden har då halverats, tack vare nya affärsmodeller och en resurseffektiv materialanvändning. Klimatnyttan med cirkularitet är välkänd. Sverige har fått en tydlig lagstiftning som ger företag goda möjligheter att äga sitt avfall, ta ansvar för sin värdekedja och med bättre lönsamhet cirkulera mer av sitt material. Återvunna råvaror är konkurrenskraftiga med jungfruliga och har en hög efterfrågan. Konsumenter och upphandlare ställer krav på cirkulära produkter och materialflöden.

Så låt oss visa omvärlden att Sverige kan lyckas med en omställning till cirkularitet. Ett steg i det arbetet är att vi företag berättar om hur vi ställer om våra verksamheter för att skapa ett samhälle utan stort behov av ändliga råvaror.

Trevlig läsning!