tora kriser kan leda till avgörande förändringar. Med en aktiv upphandling efter coronakrisen kan klimatomställningen ges en rejäl skjuts framåt. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära. Det är en nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna på klimatområdet. 

Cirkulära produkt- och materialflöden är ett effektivt sätt att minska de utsläpp som uppstår genom dagens produktions- och konsumtionsmönster. Enligt uppskattningar behöver de konsumentrelaterade klimatutsläppen minska mer än hälften till år 2030 för att möta Sveriges internationella klimatåtaganden. Offentlig upphandling kan påverka utvecklingen, inte bara i Sverige utan även utomlands. 

I företagsforumet Circular Sweden arbetar vi aktivt för att driva utvecklingen framåt. Arbetet handlar om att designa produkter och infrastruktur med återvinningsbara eller återvunna material, att förlänga livslängden, att göra produkter reparerbara och att vid tillverkningen minska spill av material, vatten, energi och kemikalier.

Vi ser att upphandlingen spelar en nyckelroll i utvecklingen mot ökad resurseffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Potentialen är stor, men förutsättningarna varierar beroende av produktgrupp:

För plast finns det stora möjligheter att minska den fossila plastråvaran, exempelvis genom krav på återvunnen och förnybar råvara. För textilproduktion kan återanvändning och återvinning underlättas genom upphandlingskrav för materialanvändning och utformning av klädesplagg.

När det gäller elektronik upphandlas mycket elektronik för återbruk i dag, men upphandlingskraven kring design för återvinning när produkterna har tjänat ut behöver ställas i högre utsträckning.

Inom byggsektorn uppkommer omfattande mängder bygg- och rivningsavfall och här finns en stor potential att återbruka och återvinna inredning och material i högre utsträckning. 

Oavsett produktgrupp bör upphandlingen i högre utsträckning ha fokus på olika sätt att främja förlängd produktlivslängd och att cirkulera material resurseffektivt. Upphandlare kan exempelvis ställa krav på cirkulär design, uthyrnings- och reparationstjänster eller användning av återvunnet material. Offentlig upphandling kan bidra till ökad cirkularitet på många sätt. 

Circular Sweden vill att:

  1. regeringen inför en ”bör-regel” i upphandlingslagstiftningen för ökad cirkularitet i samband med offentlig upphandling,

  2. regeringen ger upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla kravkriterier för cirkulär upphandling, med fokus på att öka andelen återanvändbara och återvinningsbara produkter och komponenter samt användningen av återvunna råvaror,

  3. upphandlare ställer krav på leverantörer att tillhandahålla produkter designade för cirkularitet, exempelvis genom krav på utbytbara komponenter och att det ska vara möjligt att reparera, demontera och återvinna produkten och ingående material,

  4. upphandlare ställer krav på leverantörer att tillhandahålla begagnade, återvunna och återvinningsbara material och produkter. Så långt det är möjligt bör det ställas funktionskrav, istället för detaljkrav, genom att koppla till mål, resultat och önskade effekter.


Klimatfrågorna är nära sammankopplade med vår produkt- och materialanvändning och nu är det dags att använda upphandlingen så att den bidrar till större utsläppsminskningar. Som företag med ansvar för omfattande produkt- och materialflöden strävar vi efter att öka den cirkulära upphandlingen. Nu hoppas vi att regeringen och offentliga upphandlare gör detsamma.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle

Skribenter

Anders Wijkmanordförande, Circular Sweden

Jonas Carlehedhållbarhetschef, Ikea Sverige

Felicia Reutersvärdhållbarhetschef, H&M Sverige

Åsa Domeijhållbarhetschef, Axfood

Anna Graafhållbarhetschef, White Arkitekter

Anna Lidströmhållbarhetschef, Spendrups Bryggeri

Dag Dubergnordisk hållbarhetschef, Tarkett

Eva Karlssonvd, Houdini Sportswear

Viveke Ihdvd, Återvinningsindustrierna

Ellen Einebrantverksamhetsledare Circular SwedenKväv inte det cirkulära arbetet med höjd skatt

Det är obegripligt att vår nya regering väljer att försämra villkoren för de som så uppenbart bidrar till ökad hållbarhet, skrev Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden tillsammans med flera företrädare för den cirkulära ekonomin i Dagens Industri den 14 november.

22 nov 2022

Minska utsläppen med krav på smartare design

Främja utvecklingen av cirkulära standarder, utvidga EU:s ekodesigndirektiv, och ställ krav på användning av återvunnet material i produkter. Företag samlade i organisationen Circular Sweden presenterar tillsammans med svenska designorganisationer tre förslag för att driva på utvecklingen för en mer cirkulär ekonomi, i Aktuell Hållbarhet idag.

13 jan 2021

Upphandla cirkulärt – om klimatmålen ska klaras

Coronapandemin har tydligt visat hur sårbart vårt samhälle är. När vi blickar framåt bör vi göra det med insikten att klimatkrisen är ett ännu större hot. Offentlig upphandling omsätter nästan en femtedel av svensk BNP och är därmed ett kraftigt verktyg för att ställa om vårt samhälle i resurseffektiv riktning, skriver företrädare för Circular Sweden.

6 okt 2020

Låt den nationella strategin för cirkulär ekonomi bli en viktig del av omstarten

Debatten om en nystart för Sverige efter coronakrisen är i full gång. Det som behövs är en nationell strategi för en cirkulär ekonomi som innebär åtgärdsförslag för hur vi bättre designar återanvänder och återvinner produkter. Det är en nödvändig omställning både för att spara pengar och kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser, skriver medlemmarna i Circular Sweden på Göteborgspostens debattsida i dag.

30 jun 2020