Regeringen har antagit en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Bakgrunden är insikten om att en mer effektiv resursanvändning kan begränsa vår klimat- och miljöpåverkan avsevärt.

Potentialen är stor. EU:s nya Green Deal betonar att hälften av de globala växthusgasutsläppen orsakas av utvinning och bearbetning av olika naturresurser. En utveckling där vi som samhälle och individer reparerar, återbrukar, återvinner och använder mer återvunnet material förväntas leda till kraftiga utsläppsminskningar.

Trots denna möjlighet att begränsa utsläppen visar en ny rapport från Europeiska Miljöbyrån EEB att utvecklingen mot cirkularitet fortfarande går för långsamt, både i Sverige och i Europa. Det är uppenbart att politiken måste ställa skarpare krav på producenter och konsumenter för att driva utvecklingen framåt.

En nyckelfaktor i sammanhanget är hur produkter och tjänster designas. Produkter behöver utformas för lång livslängd, bland annat genom att vara lätta att återanvända och reparera och genom att vara utformade på ett sätt som möjliggör materialåtervinning när de är redo att kasseras. Enligt studier av blöand annat EU-kommissionen bestäms runt 80 procent av produktens miljöpåverkan redan i designstadiet. Konstruktionen och de materialval som görs i samband med designfasen har avgörande betydelse.

Allt fler företag ser vinster med att utforma cirkulära material, produkter och tjänster. De ekonomiska vinsterna, både för företagen och samhället, är ofta betydande genom ökad användning av återvunnet material, en minskad materialförbrukning, genom att undvika oönskade ämnen, designa för ökad livslängd, samt möjliggöra att produkterna går att reparera, uppgradera och materialåtervinna. Samtidigt är det fortfarande inte lönsamt att agera cirkulärt när det gäller vissa design-, produkt- och materialval. Exempelvis gör det låga oljepriset att återvunnen plast är dyrare än ny och en återanvänd tegelsten kostar betydligt mer än en ny.

Regeringen har lovat att presentera konkreta styrmedel och åtgärder inom kort för en mer hållbar produktion och en utveckling där produktdesignen går mot cirkulära produkter och tjänster. En stor del av lagstiftningen om kemikalier, produkter, avfall och ekodesign regleras på EU-nivå och här behöver både regeringen och svenska Europaparlamentariker agera tydligt och strategiskt. Vi vill presentera tre förslag som vi driver för att utvecklingen ska gå framåt i snabbare takt.

Utvidga EU:s ekodesigndirektiv. Det behövs skarpa designkrav, med sikte på cirkularitet, för ett stort antal produktgrupper. Ett sådant förslag diskuteras just nu inom EU och vi utgår från att Sverige är pådrivande för utökade cirkulära krav. Ett utvidgat ecodesigndirektiv kommer att ge incitament till satsningar både på innovation, infrastruktur och uppskalning av cirkulära flöden.

Främja utvecklingen av cirkulära standarder. Utvecklingen av standarder som understödjer en resurseffektiv cirkulär produktdesign pågår både på global, europeisk och på nationell nivå. Ytterligare produkt- och materialstandarder behöver utvecklas, men också generella cirkulära standarder och sätt att mäta cirkularitet. Det internationella perspektivet är helt centralt, inte minst i relation till utvecklingsländerna.

Ställ krav på användning av återvunnet material i produkter. Ökad materialåtervinning har länge stått i fokus i EU. Men poängerna med återvinning är begränsade så länge det återvunna materialet ej kommer till ny användning. Därför måste krav utvecklas för att öka användningen av återvunna material i nya produkter, till exempel genom stegrande kvotplikter eller tydliga ekonomiska incitament. Detta gäller inte minst för material som inte är lönsamma att cirkulera på marknaden i dag, såsom exempelvis plast, rader av olika byggmaterial och värdefulla jordartsmetaller.

Svenska produkter associeras internationellt med hög kvalitet, innovation och hållbarhet i ett livscykelperspektiv. Både miljöminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan har i olika sammanhang lyft fram vikten av teknikutveckling och innovation för cirkulära lösningar. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg har betonat att cirkulära produkter är viktiga för svensk export. Det är bra att regeringen vill premiera och sprida produkter och lösningar som svenska företag har utvecklat och är världsledande inom. Men för att den ansatsen skall få full kraft krävs både en utökad dialog med företagen och större tryck i arbetet kring designfrågor på EU-nivå.

Lotta Ahlvar,
ordförande Design Sweden

Jonas Carlehed,
hållbarhetschef IKEA Sverige

Dag Duberg,
nordisk hållbarhetschef Tarkett

Anna Graaf,
hållbarhetschef White arkitekter

Viveke Ihd,
vd Återvinningsindustrierna

Eva Karlsson,
vd Houdini Sportswear

Anna Lidström,
hållbarhetschef Spendrups Bryggeri

Jonas Olsson,
vd SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Felicia Reuterswärd,
hållbarhetschef H&M Sverige

Cathrine Westerlind,
hållbarhetsansvarig Coca-Cola European Partners

Mats Widbom,
vd Svensk Form

Anders Wijkman,
ordförande Circular Sweden

Ellen Einebrant,
verksamhetsledare Circular Sweden

 

Läs debattartikeln i Aktuell Hållbarhet

Kväv inte det cirkulära arbetet med höjd skatt

Det är obegripligt att vår nya regering väljer att försämra villkoren för de som så uppenbart bidrar till ökad hållbarhet, skrev Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden tillsammans med flera företrädare för den cirkulära ekonomin i Dagens Industri den 14 november.

22 nov 2022

Minska utsläppen med krav på smartare design

Främja utvecklingen av cirkulära standarder, utvidga EU:s ekodesigndirektiv, och ställ krav på användning av återvunnet material i produkter. Företag samlade i organisationen Circular Sweden presenterar tillsammans med svenska designorganisationer tre förslag för att driva på utvecklingen för en mer cirkulär ekonomi, i Aktuell Hållbarhet idag.

13 jan 2021

Upphandla cirkulärt – om klimatmålen ska klaras

Coronapandemin har tydligt visat hur sårbart vårt samhälle är. När vi blickar framåt bör vi göra det med insikten att klimatkrisen är ett ännu större hot. Offentlig upphandling omsätter nästan en femtedel av svensk BNP och är därmed ett kraftigt verktyg för att ställa om vårt samhälle i resurseffektiv riktning, skriver företrädare för Circular Sweden.

6 okt 2020

Låt den nationella strategin för cirkulär ekonomi bli en viktig del av omstarten

Debatten om en nystart för Sverige efter coronakrisen är i full gång. Det som behövs är en nationell strategi för en cirkulär ekonomi som innebär åtgärdsförslag för hur vi bättre designar återanvänder och återvinner produkter. Det är en nödvändig omställning både för att spara pengar och kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser, skriver medlemmarna i Circular Sweden på Göteborgspostens debattsida i dag.

30 jun 2020